LOGO

• Home > EOCR

1

iSEMMET

2

DVR

3

AR

4

4E

5

SS Series

6

SP

7

SE2

8

DS1(T)

9

DS3(T)

10

EUCR(신제품)

11

DG(T)

12

DZ(T)

13

3DE

14

FDE

15

PMZ

16

PFZ

17

SSD

18

3EZ

19

FEZ

20

3DM2

21

FDM2

22

3MZ2

23

FMZ2

24

i3DM

25

iFDM

26

i3MZ

27

iFMZ

28

i3M420

29

iFM420

30

i3MS

31

iFMS

32

MME

33

i3BZ

34

iFBZ

35

3BZ2

36

FBZ2

37

iEOCR

38

3E420

39

FE420

40

iSEM(sEOCR)

41

DUCR-S/H

42

DOCR-S/H

43

DCL

44

DUCR

45

EVR-PD

46

EVR-FD

47

PMR

48

EOVR

49

EUVR

50

DOVR

51

DUVR

52

ELR

53

EFR

54

EGR

55

SDDR

56

SR-CT

57

CT

58

ZCT

59

SE Series[단종]

60

DS(T)/DS1(T)/DS2(T)/DS3(T)[단종]

61

3E [단종]

62

4F [단종]

63

3DD/FD [단종]

64

3DM/FDM [단종]

65

3DZ/FDZ [단종]

66

3D420/FD420 [단종]

67

3M420/FM420 [단종]

68

3MZ / FMZ [단종]

69

VRD [단종]

 
문의전화
 

iFMS 

• MCU (Micro-Controller Unit) 내장
• Real Time Processing/High Precision
• 보호기능 : 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 단락, 불평형, 기동중 및 운전중 구속 기능
• 열축적 반한시 보호기능
• 보조기능 : 운전시간 저장기능, 고장원인 저장기능, 재기동 제한기능, Fail Safe기능
• 통신 기능 : Modbus/RS-485
• 모니터링 기능 강화 : 3상 전류 및 동작 원인
• Bar graph 표시기능
• 3상 및 단상사용 기능
• 3상 전류 전류 순환표시 기능
• iFMS인 경우 표시 창을 떼어내도 보호기능과 동작에 문제가 발생안함
• RoHS 적용
• 설정시 Password 기능