LOGO

• Home > EOCR

1

iSEMMET

2

DVR

3

AR

4

SS Series

5

SP

6

SE2

7

DS1(T)

8

DS3(T)

9

EUCR(신제품)

10

DG(T)

11

DZ(T)

12

3DE

13

FDE

14

PMZ

15

PFZ

16

SSD

17

3EZ

18

FEZ

19

3DM2

20

FDM2

21

3MZ2

22

FMZ2

23

i3DM

24

iFDM

25

i3MZ

26

iFMZ

27

i3M420

28

iFM420

29

i3MS

30

iFMS

31

MME

32

i3BZ

33

iFBZ

34

3BZ2

35

FBZ2

36

iEOCR

37

3E420

38

FE420

39

iSEM(sEOCR)

40

DUCR-S/H

41

DOCR-S/H

42

DCL

43

DUCR

44

EVR-PD

45

EVR-FD

46

PMR

47

EOVR

48

EUVR

49

EVR

50

DOVR

51

DUVR

52

EGR

53

SDDR

54

SR-CT

55

3CT

56

ZCT

57

SE Series[단종]

58

DS(T)/DS1(T)/DS2(T)/DS3(T)[단종]

59

3E [단종]

60

4F [단종]

61

3DD/FD [단종]

62

3DM/FDM [단종]

63

3DZ/FDZ [단종]

64

3D420/FD420 [단종]

65

3M420/FM420 [단종]

66

3MZ / FMZ [단종]

67

VRD [단종]

68

4E[단종]

69

ELR[단종]

70

EFR[단종]

 
문의전화
 

iFM420 

• MCU (Micro-Controller Unit) 내장
• Real Time Processing/High Precision
• 보호기능 : 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 불평형, 기동중 및 운전중 구속 기능
• 열축적 반한시 보호기능
• 4~20mA 아날로그 출력, 운전시간 저장기능, 고장원인 저장기능, 재기동 제한기능, Fail Safe기능
• 통신 기능 : Modbus/RS-485
• 모니터링 기능 강화 ? 원거리(400M) 실시간 감시기능 : 3상 전류 및 동작 원인
• Bar graph 표시 기능
• 3상 및 단상사용 기능
• 3상 전류 전류 순환표시 기능
• iFM420인 경우 표시 창을 떼어내도 보호기능과 동작에 문제가 발생안함
• RoHS 적용
• 설정시 Password 기능